ADWOKAT WERONIKA RYMER - BANAŚ

Regulamin usług online

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Kancelari Adwokackiej Weroniki Rymer – Banaś, działający pod adresem https://rymer-banas.com/ prowadzony jest przez Kancelarię Adwokacka Weroniki Rymer – Banaś w Gdańsku przy ul. Irysowej 3/1, REGON: 221510900, NIP: 5542701411.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://rymer-banas.com/, sprzedający usługi i produkty za pośrednictwem Internetu;

  Sprzedawca – Kancelaria Adwokacka Weroniki Rymer – Banaś w Gdańsku przy ul. Irysowej 3/1, REGON: 221510900, NIP: 5542701411.

  Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  Czas realizacji zamówienia – czas w jakim Sklep wykona usługę;

  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

  Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami;

  Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień;

  Zakres danych wymaganych do rejestracji Konta Klienta: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail;

  Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

  Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line Przelewy24; 

 

ROZDZIAŁ II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o usługach i produktach Sklep zamieszcza na stronie  https://rymer-banas.com/
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://rymer-banas.com/,  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail [poczta elektroniczna]. Aby założyć konto Klienta należy skorzystać z poniższego linku i wejść na stronę internetową: https://rymer-banas.com/ i wypełnić formularz, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: 
  – wyboru zamawianych usług,
  – wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (adresy mogą się różnić),
  – wyboru sposobu płatności.

  7. Każde zamówienie przesłane do Sklepu jest potwierdzane przez e-mail.

  8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

  9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości: 
  – częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych usług, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na usługi niedostępne,
  – anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

  10. Jeśli Klient dokonał zapłaty za usługę – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale IX Zwrot należności Klientom.

 

ROZDZIAŁ III. Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą formularza kontaktu lub telefonicznie.
 

ROZDZIAŁ IV. Ceny usług

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  – podawane są w złotych polskich,
  – zawierają podatek VAT,
  – nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany warunków akcji promocyjnych.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 

ROZDZIAŁ V. Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji lub zaksięgowania wpłaty (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) do momentu zrealizowania usługi, uwzględniane są tylko dni robocze. 

ROZDZIAŁ VI. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi:
  – przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
  – na życzenie klienta Sklep wystawia fakturę VAT. Konieczne jest wówczas przesłanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

ROZDZIAŁ VII. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności usługi z Umową Sprzedaży:
  – Zawiadomienia o niezgodności usługi z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@rymer-banas.com
  – Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  – Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej przez usługodawcę:
  – Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu internetowego usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@rymer-banas.com, formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej rymer-banas.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez usługobiorcę sposób.
 

ROZDZIAŁ VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz Kodeksem cywilnym, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie do 14 dni od opłacenia usługi. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą formularza lub w sposób jednoznaczny przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy Sklepu kancelaria@rymer-banas.com. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.
 2. Sklep wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sklep niezwłocznie prześle na adres mailowy Klienta potwierdzenie o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnienie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 23 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.
 

ROZDZIAŁ IX. Zwrot należności Klientom

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata). Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 

ROZDZIAŁ X. Dane osobowe

 1. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.
 2. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
  – Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest opcjonalne.
  – Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta i być prawdziwe.
  – Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
 3. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 4. Administrator
  a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacja Weronika Rymer – Banaś z siedziną w Gdańsku, przy ul. Irysowej 3/1.
  b) Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  – listownie: ul. Irysowa 3/1, 80-170 Gdańsk
  – za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@rymer-banas.com
  – telefonicznie: +48 609 130 813
  Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://rymer-banas.com/polityka-prywatnosci/.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych przez kabcelarię za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia kancelarii o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta.
 7. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia pod warunkiem, że podstawa przetwarzania danych osób fizycznych oparta została o zgodę.
 

ROZDZIAŁ XI. Pozasądowe Sposoby Rozpatrywania Reklamacji I Dochodzenia Roszczeń – Platforma ODR

 1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 3. Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr
 4. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Kancelaria wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
 

ROZDZIAŁ XIII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i produkty (w tym produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  a/ w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
  b/ wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
  c/ zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 47 jest ważna przez czas trwania dostępu do produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klienta.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości produktu, jak i jego części:
  a/ udostępnianie i prezentowanie produktu osobom trzecim,
  b/ publikowanie produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  c/ kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby produkt, w szczególności produkt elektroniczny (materiały edukacyjne, opinie prawne, odpowiedzi prawne) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy. 
 

ROZDZIAŁ XIV. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Kancelarią Adwokacką Weronika Rymer Banaś z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Irysowej 3/1.

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://rymer-banas.com/. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.