O KANCELARII

Dowiedz się o nas więcej

Oferta kancelarii skierowana jest do osób prywatnych, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych i samorządowych.

Specjalizujemy się w reprezentacji klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, karnych, karnoskarbowych, wykroczeniowych oraz administracyjnych.

Ze szczególnym zainteresowaniem traktujemy sprawy z zakresu umów o roboty budowlane. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej kontraktów budowlanych.

Oferowane usługi są wykonywane z troską o najwyższy poziom merytoryczny i w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu.

Standardem w pracy naszej kancelarii jest rzetelność, terminowość oraz dokładność. Każdą ze spraw traktujemy indywidualnie, zapewniając naszym Klientom poczucie pełnego bezpieczeństwa prawnego.

Weronika Rymer - Bana

Adwokat Weronika Rymer – Banaś ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z wynikiem bardzo dobrym. Praktykę zawodową rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów, angażując się w udzielanie porad prawnych w ramach Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Pracę zawodową podjęła w jednej z renomowanych trójmiejskich kancelarii prawniczych, gdzie zdobyła wszechstronne doświadczenie zawodowe.

W ramach doskonalenia zawodowego oraz rozwijania swoich zainteresowań adwokat Weronika Rymer Banaś ukończyła w 2012 roku studia podyplomowe na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej w przedmiocie: „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”.

Adwokat Weronika Rymer – Banaś biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie.

Nie tylko w Trójmieście...

Nasze usługi świadczymy nie tylko w Trójmieście, obszarem naszej działalności jest cała Polska.

ZAKRES USŁUG

Nasze specjalizacje

 • obrona osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz w toku postępowania sądowego,
 • sporządzanie pism procesowych, apelacji, zażaleń i wniosków,
 • sporządzanie wniosków o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, zawieszenia wykonania kary, odroczenia wykonania kar oraz reprezentacja w postępowaniu sądowym wywołanym wniesieniem tych środków,
 • sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego i reprezentacja w postępowaniu sądowym wywołanym jego wniesieniem,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami,
 • przygotowanie prywatnego aktu oskarżenia i popieranie go przed sądem.
 • udzielanie porad prawnych i konsultacji,
 • sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej działalności przedsiębiorcy,
 • udzielanie pomocy przy zawieraniu umów oraz realizacji kontraktów,
 • przygotowanie, analiza i opiniowanie umów handlowych,
 • windykacja należności,
 • reprezentacja Klientów w sporach z dłużnikami,
 • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych i rozwiązywania sporów,
 • reprezentacja przed sądami, komornikami oraz organami administracji publicznej i samorządowej (w tym urzędami celnymi i skarbowymi),
 • doradztwo w zakresie sporządzania pism procesowych,
 • zakładanie spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji,
 • rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przeprowadzanie zmian kapitałowych spółek prawa handlowego,
 • obsługa transakcji zbycia udziałów oraz akcji,
 • przekształcanie, łączenie, podział spółek prawa handlowego,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • doradztwo w sprawach korporacyjnych, w tym obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych oraz posiedzeń zarządów spółek,
 • reprezentacja w toku postępowania przetargowego,
 • reprezentacja w toku procesu inwestycyjnego.
Reprezentacja w sprawach:

 • o ochronę dóbr osobistych,
 • o odwołanie darowizny,
 • o odszkodowania z tytułu poniesionej szkody majątkowej, wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych
 • o zadośćuczynienie.
Reprezentacja w sprawach:

 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • o zasiedzenie,
 • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • o zniesienie współwłasności.
Reprezentacja w sprawach:

 • o rozwód,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o alimenty,
 • dotyczących władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
Reprezentacja w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o podział spadku,
 • o zachowek.
 • dochodzenie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, odpraw, premii,
 • reprezentacja w sprawach o przywrócenie do pracy,
 • dochodzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • reprezentacja w sprawach o wydanie i sprostowania świadectwa pracy.
 • przygotowanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie rent, emerytur,
 • zasiłków chorobowych, macierzyńskich, ustalenia wypadku przy pracy.

KLIENCI

Współpracują z nami

 • Reincon
 • ERPLAST
 • Godban
 • Unistop

WYNAGRODZENIE

Ile kosztują nasze usługi?

Wysokość honorarium jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem, w zależności od rodzaju sprawy i nakładu pracy adwokata. Koszt jednorazowej porady prawnej wynosi od 100 do 300 zł (cena nie zawiera 23% podatku VAT). Wynagrodzenie za poprowadzenie całej sprawy zależy od stopnia zawiłości, a także przewidywanego nakładu pracy i czasu jej trwania. Każdorazowo koszt ten jest ustalany z Klientem przed rozpoczęciem współpracy. W ramach współpracy z Kancelarią istnieje możliwość zawarcia umowy o stałą obsługę prawną.