Cyfrowy Projekt Budowlany

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash

 

Nowelizacją z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.11) zmieniającą ustawę Prawo budowlane z dniem 1 lipca 2021 r. – dodano przepis art. 34 ust. 3 f dopuszczający możliwość sporządzenia projektu budowlanego w formie elektronicznej.

Przepis ten stanowi, że projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, sporządza się w postaci papierowej albo elektronicznej.

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2022.1679 tekst jednolity z dnia 10.08.2022)

Zgodnie z treścią § 2 b Rozporządzenia projekt budowlany w postaci elektronicznej:

  • – zawiera stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową, które zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF;
  • – rozwiązania projektowe w części rysunkowej sporządza się w postaci wektorowej;
  • – pojedynczy plik nie może przekraczać 150 MB.

Załącznik nr 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego określa dokładny sposób oznaczania nazw plików projektu budowlanego w postaci elektronicznej:

Poz.Elementy projektu budowlanegoNazwa pliku w przypadku zapisu*
w jednym plikuw więcej niż jednym pliku
1projekt zagospodarowania działki lub terenuPZT_zPZT_x_z
2projekt architektoniczno-budowlanyPAB_zPAB_x_z
3projekt technicznyPT_zPT_x_y_z
4załączniki projektu budowlanego, w tym załączniki projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu techniczno-budowlanego i projektu technicznegoZL_zZL_x_z

Oprawa projektu budowlanego w postaci elektronicznej to zapisanie jego poszczególnych składowych w plikach komputerowych.

Dopuszcza się oprawę wielotomową, co w przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej oznacza zapisanie w więcej niż jednym pliku komputerowym, przy czym każdy z plików stanowi osobny tom.

Dopuszcza się także wspólną oprawę elementów projektu budowlanego (zapisanie w jednym pliku), z wyjątkiem objęcia wspólną oprawą projektu technicznego w postaci elektronicznej który wymaga zapisania w osobnym pliku.

Składowe projektu budowlanego

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu (nie stosuje się do przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z u.p.z.p. nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu)
  • projekt architektoniczno-budowlany (nie stosuje się do budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona na pzt)
  • projekt techniczny (nie stosuje się do budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona na pzt)
  • w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych
  • opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 pr. bud. (których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw)

Co istotne, elementy projektu budowlanego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Rozporządzenia, dotyczące tego samego zamierzenia budowlanego sporządza się w takiej samej postaci.

Projektanci i sprawdzający projekt budowlany w postaci elektronicznej opatrują plik projektu podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym), a nie stronę tytułową, rysunki, itp., jak jest w przypadku projektu w postaci papierowej.

Zagadnienia praktyczne 

Co dzieje się w przypadku, gdy inwestor wysyłając wniosek z projektem budowlanym w formie elektronicznej, nie wyraził zgody na komunikację elektroniczną? Czy w urzędzie projekt złożony elektronicznie zostanie wydrukowany?

Projekt złożony w postaci elektronicznej pozostaje w takiej postaci w całym procesie inwestycyjnym. Jeżeli inwestor nie wyraził zgody na komunikację elektroniczną, to organ wszelką korespondencję doręczy formie pisemnej poprzez operatora pocztowego, a projekt zostanie w takiej sytuacji dołączony do korespondencji na nośniku cyfrowym (płyta, pendrive) i opatrzony podpisem elektronicznym organu.

Czy w opisanej sytuacji organ może wezwać inwestora do złożenia projektu budowlanego w formie niecyfrowej – argumentując to potrzebą prowadzenia postępowania?

Przepisy pr. bud. nie stanowią, że projekty zagospodarowania działki lub terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane sporządzone w postaci elektronicznej mogą być dołączone tylko do wniosków o pozwolenie na budowę składanych w formie dokumentu elektronicznego.

Oznacza to, że ww. projekty sporządzone w postaci elektronicznej mogą być załączone również do wniosków o pozwolenie na budowę składanych w postaci papierowej. Takie projekty mogą być dołączone na dających się odczytać cyfrowo nośnikach danych (np. na płytach CD lub DVD albo na pendrive).

Zgodnie z art. 34 ust. 4b ustawy prawo budowlane, zatwierdzenie projektu elektronicznego przez organ polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt. Zatwierdzony projekt przekazuje się inwestorowi.

Z przedstawionej regulacji wynikają dwie normy. Po pierwsze – w przypadku sporządzenia projektu w postaci elektronicznej zatwierdzenie zawsze polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwego organu.

Nie ma przy tym znaczenia czy projekty te zostały załączone do wniosków o pozwolenie na budowę składanych w postaci papierowej, czy w formie dokumentu elektronicznego.

Proces ich zatwierdzania wygląda tak samo, to jednak są one zatwierdzane poprzez opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu, a nie drukowane przez właściwy organ i następnie opieczętowywane.

Po drugie – projekty zagospodarowania działki lub terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane sporządzone w postaci elektronicznej po zatwierdzeniu podlegają zwrotowi w takiej postaci, w jakiej zostały zatwierdzone. Nie ma, wobec tego znaczenia, czy wnioskodawca chce otrzymywać decyzję o pozwoleniu na budowę w postaci elektronicznej czy papierowej.

Jeżeli wnioskodawca żąda wydania decyzji w postaci elektronicznej, pliki zawierające zatwierdzone projekty przekazuje się drogą elektroniczną razem z samą decyzją.

Natomiast jeżeli wnioskodawca żąda wydania decyzji w postaci papierowej, pliki zawierające zatwierdzone projekty mogą być zapisane na nośniku danych (np. na płytach CD lub DVD albo na pendrive), który to nośnik danych byłby przekazany wnioskodawcy razem z decyzją o pozwoleniu na budowę sporządzoną w postaci papierowej.

Zatem, brak jest podstawy prawnej do zobowiązania inwestora przez organ do złożenia projektu budowlanego w formie niecyfrowej, w przypadku jeśli inwestor zażądał wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w formie papierowej.

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Mamy nadzieję, że zaprezentowana tutaj treść okazała się przydatna.
Jeśli chcesz pozostać na bieżąco z tematyką prawa budowlanego (i nie tylko), zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera.
Regularnie publikujemy opracowania i zestawienie najważniejszych aktualności branżowych. Trzymaj z nami rękę na pulsie.